ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. Поняття та суть кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу.

3. Історичні форми кримінального процесу.

4. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.

5. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.

6. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.

7. Кримінально-процесуальна форма.

8. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.

9. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.

10. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.

11. Структура Кримінального процесуального кодексу України.

12. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

13. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.

14. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

15. Поняття та значення засад кримінального провадження.

16. Система засад кримінального судочинства і правові ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ гарантії їх реалізації.

17. Рівність перед законом і судом.

18. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.

19. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.

20. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.

21. Презумпція невинуватості.

22. Забезпечення права на захист.

23. Змагальність сторін.

24. Диспозитивність як засада кримінального провадження.

25. Гласність і відкритість судового розгляду.

26. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві.

27. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу.

28. Суд, суддя в кримінальному процесі.

29. Слідчий суддя в досудовому провадженні.

30. Прокурор у кримінальному процесі.

31. Органи досудового розслідування та їх компетенція.

32. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.

33. Потерпілий як учасник кримінального процесу.

34. Захисник і його ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ процесуальне становище.

35. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки.

36. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні.

37. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

38. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.

39. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

40. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.

41. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні.

42. Поняття доказів та їх класифікація.

43. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.

44. Належність, достовірність, достатність і допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими.

45. Показання свідків і потерпілих.

46. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.

47. Документи, як ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ джерела доказів.

48. Висновок експерта і його доказове значення.

49. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

50. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.

51. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.

52. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.53. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.

54. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.

55. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.

56. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

57. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

58. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

59. Відсторонення від посади.

60. Тимчасовий доступ до речей і документів.

61. Тимчасове вилучення майна та арешт майна.

62. Поняття, підстави та мета застосування ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ запобіжних заходів.

63. Особисте зобов’язання та особиста порука.

64. Домашній арешт.

65. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.

66. Тримання під вартою як запобіжний захід.

67. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.

68. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

69. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.

70. Дізнання і досудове слідство як форми досудового розслідування.

71. Особливості розслідування кримінальних проступків.

72. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.

73. Підслідність та її види.

74. Початок та місце провадження досудового розслідування.

75. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.

76. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

77. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

78. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.

79. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.

80. Поняття та класифікація слідчих (розшукових) дій.

81. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.

82. Допит та його процесуальне оформлення.

83. Пред’явлення для впізнання та його види.

84. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.

85. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.

86. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.

87. Слідчий експеримент.

88. Освідування і його види.

89. Експертиза та підстави її проведення.

90. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення та класифікація.

91. Поняття, підстави та значення повідомлення про ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ підозру.

92. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

93. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.

94. Форми закінчення досудового розслідування.

95. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.

96. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

97. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.

98. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.

99. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

100. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

101. Поняття, значення та види підсудності у кримінальному процесі.

102. Поняття, сутність ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, завдання та строки підготовчого судового провадження.

103. Сутність і значення стадії судового розгляду.

104. Загальні положення судового розгляду.

105. Межі судового розгляду.

106. Етапи судового розгляду, їх зміст.

107. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.

108. Порядок і строки апеляційного оскарження.

109. Порядок і строки касаційного оскарження.

110. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

111. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

112. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

113. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

114. Кримінальне провадження на підставі угод.

115. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

116. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

117. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

118. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

119. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

120. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

Укладачі:

Начальник кафедри кримінально-процесуальної діяльності навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції, кандидат юридичних наук, полковник міліції Осауленко О.А.

Викладач кафедри кримінально-процесуальної діяльності навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції, майор міліції Самодін А.В.


documentaoofgfh.html
documentaoofnpp.html
documentaoofuzx.html
documentaoogckf.html
documentaoogjun.html
Документ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ